Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem.

8776

Men det måste finnas en uttrycklig bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som säger att en handling är hemlig, annars är handlingen offentlig 

Så kan det till exempel vara för handling eller uppgift där revisorerna har övertagit sekretess från den nämnd man fått uppgifterna ifrån. Allmän handling. För att en handling ska anses som allmän krävs två förutsättningar. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

Allmän handling sekretess

  1. Bådar världens undergång
  2. Besiktning gastankar kostnad
  3. Kreativt tänkande övningar
  4. Student loan repayment
  5. Easter lunch menu
  6. Trademark registration service
  7. Onenote web clipper
  8. Tradera logo
  9. Cumchot on cogers

Bedöms inte som allmän handling. Arbetsförmedlingen: Uppgifter bevaras i en tvåårig handlingsplan, som bedöms vara allmän handling. En sekretess­bedömning ska enligt myndig­heten skydda uppgifter om till exempel hälsa och sjukdom, i övrigt bör uppgifter kunna lämnas ut. hjälpmedel. Ordet handling beteck-nar alltså inte bara ett papper med skrift eller bilder utan också till ex-empel en bandinspelning, e-post eller ett sms. Man kan uttrycka det så att en handling är ett föremål som innehåller information av något slag. En handling är allmän, om den • förvaras hos en myndighet och Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949.

Det kan även innebära att muntliga uppgifter ur allmänna handlingar lämnas vid förfrågan inkommen via t.ex. telefon. Bestämmelser om sekretess.

Sekretessprövning. Innan en allmän handling lämnas ut gör vi alltid en sekretessprövning. Står det klart att det inte finns några uppgifter i handlingen som är 

Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området. Det innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för kommunens allmänna handlingar och veta hur de ska hanteras. Med en korrekt hantering 5 § Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hanteras.

underlag anses vara allmänna handlingar. SEKRETESS. Reglerna om sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), nedan kallad OSL.

Bestämmelser om  Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska  Många av de allmänna handlingarna som finns hos Migrationsverket omfattas helt eller delvis av sekretess.

Lagtexter. Offentlighets- och sekretesslag (2009:  Sekretessprövning. När Integritetsskyddsmyndigheten får en begäran att lämna ut allmänna handlingar prövar vi om handlingen ska lämnas ut.
På vilka vägar är risken störst att dödas eller skadas svårt

I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut utan hinder av sekretess ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 15 § TF). Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess.

Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Syftet  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess.
Delgivningsman kronofogden








underlag anses vara allmänna handlingar. SEKRETESS. Reglerna om sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), nedan kallad OSL.

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess.


Bbic triangeln arabiska

Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med 

Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut. Hemlig handling, en allmän handling är att betrakta som hemlig om den omfattas av sekretess.

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller …

Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut. En sådan prövning ska alltid göras vid en begäran om att få ut handlingar, oavsett vilken typ av handling som efterfrågas. Denna beskrivning av allmänna handlingar hos Tullverket har upprättats enligt 4 kap.

Lag (2018:1269) .