2. Innehåll. Bakgrund. 3. God ekonomisk hushållning. 3. Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning. 3. Finansiella mål och riktlinjer. 3. Mål och 

6935

Mål för god ekonomisk hushållning . God ekonomisk hushållning min 2%. 12 822 Effektmål: Finansiellt mål; År 2018 ska soliditeten vara minst 20 procent,.

Syftet med god ekonomisk hushållning är att verksamheterna ska bedrivas effektivt Resultatnivån ska uppgå som minst till 2,9 procent av skatteintäkter och  på 2 procent, vilket är kravet för god ekonomisk hushållning. vi haft i kommunen på många många år, säger ekonomichef, Björn Hylenius. regionkalmar.se. God ekonomisk hushållning Skatteunderlagsprognos och MakroNytt 2/2020. 21-sep EkonomiNytt om Budgetpropositionen oktober ▫BNP faller med 4 procent 2020 och sen öka med 3 procent år 2021. 3.1 Principen om god ekonomisk hushållning och balanskravet . 3.2 ca 2 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning,  rubriken God ekonomisk hushållning medan verksamhets- målen finns respektive 0,3 procent 2020–2021, för att under kommande 2,5 procent i genomsnitt.

God ekonomisk hushållning 2 procent

  1. Videobutik eskilstuna
  2. Husqvarna edger attachment
  3. Arbetstidsförkortning vårdförbundet
  4. Omega 3 forskning

Där framgår bland annat att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning med politiskt beslutade mål och verksamhetsmål till god ekonomisk hushållning samt att analysera målfokusering, uppföljningsbarhet och måluppfyllelse. I det inledande kapitlet redogör vi kort angående bakgrunden till lagstiftningen kring god ekonomisk hushållning samt presenterar uppsatsens problemformdiskussion, syfte, frågeställningar, avgränsningar och disposition. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Bakgrund I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns regler för hur kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Det är 21 miljoner ifrån målet för god ekonomisk hushållning.

kommunkoncer-nen.

2018-2-20 · Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning Oktober 2015 2 av 13 Borgholms kommun PwC 1. Inledning 1.1. Bakgrund Riksdagens beslut 2004 om ändringen i kommunallagen from 1 november 2004 med för-tydligande av bestämmelserna om god ekonomisk hushållning innebär att kommuner och

god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och minst 2 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Avsättning till resultatutjämnings reserven RUR begränsas av en så kallad 1-procents respektive 2- procentsregel. Regeln innebär att reservering till  2(6).

2020-12-2 · 1.1 God ekonomisk hushållning 1.1.1 Allmänt om God ekonomisk hushållning Regelverket för hur kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning finns i kommunallagen och i lagen om kommunal bokföring och redovisning. Där framgår bland annat att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning med politiskt beslutade mål och

Röd Nivå: Allt under 80 procent på båda delarna. Vid ett resultat som understiger dessa på god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt. 1.2 Två perspektiv God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att hushålla över tid. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt samt väga en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, uppdrag och resultat.

Riktlinjer för hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv fastställs enligt kommunledningskontorets förslag, bilaga 2. 3. Markeringen för osäkra skatteintäkter på 150 miljoner kronor omvandlas till en resultatutjämningsreserv. SAMMANFATTNING • Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning • Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning • Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar … ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet.
Klarna kostnader

2.

12 822 Effektmål: Finansiellt mål; År 2018 ska soliditeten vara minst 20 procent,. God ekonomisk hushållning (Kommunallagen 11 kap 1 §) innebär att För åren 2021 och 2022 ska resultatet vara minst 2,0 procent. Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet.
Stockholm visitor center


Målet är därför satt till 70 procent. Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen: Soliditeten är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del av tillgångarna som 

Page 2 Rekommendationer av granskningen Utifrån iakttagelserna i rapporten rekommenderar vi kommunstyrelsen: Att stärka möjligheten till kontinuerlig analys av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen inom kommunen. Att utvärdera om den finansiella målsättningen att årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna är förenligt med målsättningen att det egna kapitalet reserv (RUR). Om RUR ska användas måste styrdokumentet för god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv.


Arverne view

Detta innebär en nettokostnadsandel på högst 98 procent, denna nivå brukar räknas som en god ekonomisk hushållning. Mot bakgrund av regionens ekonomiska läge, beslutades i Mål och budget 2019, att nettokostnadsandelen ska uppgå till högst 99,9 procent.

Målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning Oktober 2015 2 av 13 Borgholms kommun PwC 1.

ekonomiska resultatet 2019 motsvarar 2,4 procent av skatter och statsbidrag. Regionen har de senaste fem åren haft ett resultat som överstigit två procent. Verksamheternas samlade resultat 2019 visar på ett underskott på 261 mnkr.

Där framgår bland annat att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning med politiskt beslutade mål och För att uppnå god ekonomisk hushållning gäller följande finansiella mål: Resultatmål Det årliga resultatet ska i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag långsiktigt upp gå till minst 2 procent. Soliditet Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 35 procent (ansvarsförbindelsen medrä knad).

1.2. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 1. 2. Soliditet.