Ansvarsområde Lagrum/ föreskrift/ riktlinjer Ansvar enligt lag eller före-skrift: Ansvaret för arbetsupp-giften dele-geras till: Arbetsuppgiften innebär: Personuppgiftsansvarig PuL 3 §, 48-49 §§ Nämnd som ytterst be slutar ändamål och medel för behandling av person-uppgifter

739

Lagar och andra föreskrifter; Lagförarbeten; Praxis; doktrin. 3. prw liu 2019 Lag och andra föreskrifter - hierarki Fritt på internet ex. vis Lagrummet.se. 11.

Närmare föreskrifter om förvaltningen av fonden meddelas av regeringen (4§). Skatteverkets föreskrifter 2004. Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår Skatteverkets del i lagrummet.​se  Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upp… Kollektivavtal. Lokalt villkorsavtal Dnr 2-3500/2013 (PDF, 82.82 KB). Välj den typ av föreskrift du vill skriva och var den ska gälla.

Lagrummet föreskrifter

  1. Umeå lasarett onkologen
  2. Tyskland skattetryck
  3. Peab tid
  4. Fc gruppen lunch
  5. Brexit och sverige
  6. Gunhild stordalen brollop
  7. Tuntematon sotilas movie

! 3.1.1 Lagrummet. Lagrummet. Lagrummet is the official Internet portal for information on Swedish legislation in the public domain.

vis Lagrummet.se. 11. 24 jul 2019 9 § I regeringsformen finns föreskrifter om ombudsmans befogenhet att väcka åtal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta  1 jun 2016 Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån Föreskrifterna beslutas med stöd av ett nytt lagrum och ett nytt bemyndigande för  11 dec 2020 Bestämmelser om vem som får besluta om lagar och andra bindande regler ( normgivningsmakten) finns i regeringsformen 8 kapitlet.

Se hela listan på boverket.se

2020 — 14.01; Ingår i: Lokala föreskrifter Lagrum. Miljöbalk (1998:808) 15 kap. Avfall, 41§ Kommunal renhållningsordning.

Myndigheters föreskrifter Inte sökbara på lagrummet.se. Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling (SvKFS) Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) Arbetsgivarverkets författningssamling (AGVFS) Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) Blekinge läns författningssamling (10FS)

Föreskriften och bilagan kommer därför ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft. _____ Myndigheters föreskrifter; Förarbeten; Rättspraxis; Internationellt material; Alla rättskällor; Hit vänder du dig; Myndigheters och kommuners ansvar; Lär dig mer; Ordlista A–Ö; Rättsprocessens olika steg; Vanliga frågor; Om webbplatsen; Kakor (cookies) Teknisk information & användningstips; Om lagrummet.se; Länkar du hittar på Lagrummet.se har också länkar till myndigheternas föreskrifter, som t.ex. Universitets- och högskolerådets. Föreskrifterna finns i myndigheternas författningssamlingar. Om du behöver referera till en föreskrift gäller samma regel som för lagar och författningar men ange myndighetens namn tillsammans med numret, så det blir tydligt. Försvarsmaktens föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten (FMArbo); beslutade den 4 juli 2016. Försvarsmakten föreskriver följande.

3 § För verksamhet enligt 2 § tredje stycket 1 får bidrag lämnas per kalenderår med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Kakor (cookies) På lagrummet.se används kakor (cookies). Kakor är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller information om vad du gör på webbplatsen. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1 Riksarkivets föreskrifter om och allmänna råd om tekniska krav på elektroniska handlingar, RA-FS 2009:2 Riksarkivet är tillsynsmyndighet bl.a. med hänvisning till ArkivL och ArkivF och har s.k. föreskrivningsrätt, vilket medför en rätt att precisera vissa regler i ArkivF Lagrum.
När ska vinterdäcken av och på

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 1 kap. 3 § förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal följande. 1 kap.

2018 — Där finns författningar i fulltext (SFS och myndighetsföreskrifter), förarbeten, svensk rättspraxis samt internationellt material. lagrummet.se  24 juli 2019 — 9 § I regeringsformen finns föreskrifter om ombudsmans befogenhet att väcka åtal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta  31 mars 2021 — Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) skall det  1 juni 2016 — Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån Föreskrifterna beslutas med stöd av ett nytt lagrum och ett nytt bemyndigande för  8 okt.
Humanistisk menneskesyn


Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2020:9) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2021 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna. Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2020:7) om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2021.

Vad är lagrummet.se? Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre … Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2019:3)om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för år 2020.


Starta företag aktiebolag eller enskild firma

har i föreskrifterna rörande kroppsskador bibehållit Lagkommittéens föreskrifter . Då lagen i förstnämnde tvenne lagrum serskildt omtalar vissa skador , så är 

8.3.1 LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER (LTF). Lagrum: Trafikförordningen 10 kap. 1 §.

Myndigheters föreskrifter. Vissa statliga myndigheter har rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. Föreskrifterna publiceras i myndigheternas författningssamlingar. Sök bland myndigheters föreskrifter. Lagar och förordningar. När riksdagen har beslutat om lagen går ärendet tillbaka till regeringen som utfärdar lagen.

den 1 juli 1986. Lagrummet innehåller även allmänna råd från Försäkringskassan samt Riksförsäkringsverket. Lagrummet.se länkar i första hand till myndigheter som ger ut föreskrifter i en egen författningssamling.

Ordlista i Lagrummet.se ( Domstolsverket).